ลพบุรีวุ่น สั่งปิด รพ.หนองม่วง ส่งบุคลากรแพทย์ตรวจ โควิด กว่า 130 คน

390

วันที่ 1 พ.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลพบุรี ระลอกการระบาดเดือนเมษายน 2564 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จังหวัดลพบุรีมีผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย (รายที่ 133-135) เป็นเพศชาย 2 ราย เพศหญิง 1 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.ชัยบาดาลทั้ง 3 ราย เข้ารับการรักษา ร.พ.ชัยบาดาล โดยผู้ป่วยทั้ง 3 ราย เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันของ จ.ลพบุรี รายเดียวกัน คือรายที่ 130

จ.ลพบุรีมีผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุดที่ อ.เมืองลพบุรี 83 ราย รองลงมาคือ อ.ชัยบาดาล 11 ราย และ อ.ท่าหลวง 9 ราย ส่วนอำเภอที่ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 คือ อ.สระโบสถ์, อ.โคกเจริญ และ อ.ลำสนธิ โดยมีการส่งตรวจหาเชื้อโควิดในระลอกการระบาดเดือนเมษายน 2564 สะสม 2,047 ราย ไม่พบเชื้อ 1,873 ราย พบเชื้อ 135 ราย รอผลตรวจ 39 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 49 ราย ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 86 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

ด้าน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ลงนามในคำสั่งและประกาศรวม 3 ฉบับเพื่อกำกับสถานการณ์โควิด-19 ภายในจังหวัดฯ โดยมีคำสั่งที่ 2097/2564 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดช่วงเวลาการจำหน่ายอาหารในร้านอาหาร กำหนดเวลาเปิด-ปิดร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา และปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม2564 และคำสั่งที่ 2098/2564 กำหนดให้เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของ ผู้ควบคุมสถานประกอบการ ต้องรายงานการเข้าพักของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคทราบภายใน 3 ชั่วโมง หรือทันทีที่ทำได้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ยังออกประกาศฉบับที่ 6/2564 กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดลพบุรี แสกน QR CODE “Lopburi Check in” และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่มาตรการควบคุมโรค โดยหากเดินทางมาจากจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จะเข้าสู่มาตรการ Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดลพบุรีกรณีอยู่ไม่ครบ 14 วัน ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จะเข้าสู่มาตรการ Self Quarantine เป็นเวลา 14 วันหรือจนกว่าจะเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดลพบุรีกรณีอยู่ไม่ครบ 14 วัน โดยคำสั่งและประกาศทั้ง 3 ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศ และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคที่จังหวัดได้ประกาศ รวมทั้งให้มีวินัยในการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่นอกที่พักและอยู่ในที่สาธารณะ โดยย้ำว่าต้องสวมหน้ากากให้ถูกวิธี เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดลพบุรีให้ได้โดยเร็ว

ล่าสุด นพ.เกรียงไกร ค้ำคูณ ผอ.รพ.หนองม่วง ลพบุรี ได้ออกประกาศแจ้งสถานการณ์ และมาตรการการควบคุม ป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลหนองม่วง ส่งผลให้บุคลากรของโรงพยาบาลกว่า 130 คน เสี่ยงต่อการติดเชื้อ จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อและกักตัว สังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และเพื่อลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด ทางโรงพยาบาลจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการปฏิบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

หากผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงให้เลือกเข้ารับการรักษาที่ รพ.สต.หรือคลินิกหมอใกล้บ้าน ผู้ป่วยนอกทั่วไปที่แพทย์พิจารณาว่ายังไม่จำเป็นต้องมารับยาด้วยตนเอง ทาง รพ.จะจัดยาและส่งมอบให้ถึงบ้านโดย อสม. กรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ.ใกล้เคียง เช่น รพ.โคกสำโรง รพ.บ้านหมี่ รพ.โคกเจริญ และ รพ.สระโบสถ์ ซึ่งในวันนี้ทาง รพ.หนองม่วง จะไม่รับผู้ป่วยทุกกรณี ในส่วนของผู้ป่วยที่ยังนอนรับการรักษาอยู่ภายใน รพ.ประมาณ ไม่ถึง 10 เตียง

ในวันนี้เวลาประมาณ 20.00 น. จะตรวจอย่างละเอียดเพื่อประเมินอาการหากทุเลาจะส่งกลับบ้าน หากยังคงต้องรักษาต่อจะนำไปยัง รพ.ใกล้เคียง ในส่วนของบุคคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ จะทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยทาง รพ.จะทำความสะอาด พ่นฉีดยาฆ่าเชื้อต่อไป ทาง รพ.หนองม่วง ขอปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-14 พ.ค.64

You might also like