ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ สั่งงดออกจากบ้าน

754

วันที่ 26 เม.ย.64 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 15/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ CV-19 ใน จ.สมุทรปราการ

ขอให้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น การพิจารณามอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน กรณีCV-19 และรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันค สำหรับผู้มีความประสงค์เดินทางระหว่างประเทศ

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีติด CV-19 จังหวัดสมุทรปราการ การจัดกิจกรรมรับบริจาคโ ลหิ ต ขออนุญาตดำเนินการศูนย์คัดกรอง CV-19 เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตน และพิจารณา (ร่าง) คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวล่าสุด ทางจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งออกมาโดยมีข้อกำหนด มาตรการควบคุมป้องกันเพิ่มเดิม ดังนี้

จังหวัดสมุทรปราการกำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า อย่างถูกวิธีเมื่อออกจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย หรือเคหะสถานสำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรืออยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีด้วยทุกครั้งตลอดเวลา

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในข้อนี้ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุม มีระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ให้ประชาชนงดดื่มหรือเครื่องดื่มแอ ลกอฮอ ล์ในสถานที่สาธารณะ เช่น สวนธารณะริมฟุตปาธ เป็นต้น

ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักภายหลังเวลา 21.00 น.จนถึง 04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานงดการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

You might also like