พรุ่งนี้ 18 มีนาคม เงินสดเข้าแล้ว กดใช้ได้เลย

670

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอเลย พรุ่งนี้ 18 มีนาคม 2564 รัฐบาลจะโอนความช่วยเหลืออีก 2 ร ายการเข้าบัตรฯ คือค่าน้ำฟรีและค่าไฟฟรี ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้ โดยผู้ถือบัตรฯ ทุกคนสามารถรับความช่วยเหลือนี้ เพียงแต่ต้องลงทะเบี ยนและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับความช่วยเหลือเป็นเงินสด พรุ่งนี้ 18 มีนาคม 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน จะได้รับความช่วยเหลือ 2 ร ายการเข้าบัตรฯ ซึ่งสามารถกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ ดังนี้

1.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรั ฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงิ นสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรีสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

2.ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี

You might also like