ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ล้านละ 100

370

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ตลาดเนื้อโคมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคนิยมรับประทานและมีราคาขายที่สูงขึ้นตามคุณภาพ ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคขุน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

โดยให้เกษตรกรที่มีความพร้อมในการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้การเลี้ยงที่เป็นมาตรฐาน ควบคู่กับการจัดทำแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ผ่านหลักตลาดนำการผลิต เช่น มีการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย มีการจัดสรรประโยชน์เพิ่มให้แก่เกษตรกรหรือชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.01 % ต่อปี หรือล้านละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันกู้ โดยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ, ปศุสัตว์อำเภอ หรือ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านทั่วประเทศ

You might also like